Privatumo politika

Privatumo politika

Spausdinti | Atsisiųsti kaip PDF

UAB Raben Lietuva privatumo politika

 

I. Įvadas

UAB „Raben Lietuva“ ir įmonių grupės „Raben Group“ vykdančių veiklą įmonių, taip pat visoje įmonių kapitalo grupės (toliau vadinamos „Raben Group“) veikloje asmens duomenų apsauga ir informacijos saugumas visada buvo prioritetas. Būnant atsakinga organizacija, suprantančia, kad informacija turi atitinkamą vertę ir ji yra atitinkamos apsaugos reikalaujantis išteklius, mums svarbu Jus informuoti apie su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalus, ypač atsižvelgiant į naujai priimtus asmens duomenų apsaugos reglamentus, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR). Dėl šios priežasties, šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie teisinius asmens duomenų tvarkymo pagrindus, jų rinkimo ir naudojimo būdus, taip pat duomenų subjektų teises.

 

II. Raben Group

 

Raben Group įmonės yra:

 1.  Raben Group N.V., kurios buveinė įregistruota Oss, Nyderlanduose, Raben Group Intellectual Properties B. V., kurios buveinė įregistruota Oss, Nyderlanduose, arba Cougar Investments Holding B.V., kurios buveinė įregistruota Oss, Nyderlanduose, ir
 2. kiekviena įmonė Lenkijoje ir už jos ribų, kurios atžvilgiu Raben Group N.V., Raben Group Intellectual Properties B. V. ar Cougar Investments Holding B.V. (atskirai arba kartu) yra „valdančioji įmonė“ pagal 1994 m. rugsėjo 29 d. Lenkijos Apskaitos įstatymą (oficialusis įstatymų leidinys, 2009; Nr. 152; pranešimas 1223).

Pagal šią politiką Raben Group įmonės taip pat yra įmonės, kurios bus įkurtos ateityje ir kurios atitiks bent vieną iš 1) arba 2) punktuose nurodytų sąlygų.

 

III. Kada taikoma privatumo politika?

Ši politika taikoma visais atvejais, kai UAB „Raben Lietuva“  yra asmens duomenis tvarkantis asmens duomenų valdytojas. Tai taikoma tais atvejais, kai tvarkome tiesiogiai iš duomenų subjekto gautus duomenis, taip pat, kai asmens duomenis gauname iš kitų šaltinių. UAB „Raben Lietuva“ abejais minėtais atvejais vykdo savo su informacija susijusias prievoles, kurios yra nurodytos BDAR 13 ir 14 str., pagal šios politikos nuostatas.

 

Asmens duomenų tvarkytoja: UAB „Raben Lietuva“(įmonės kodas 300027413, buveinės adresas Liepkalnio g. 85B, Vilnius).

 

„Raben Group“ priklausančios įmonės, kurios veikia kapitalo grupėje, kad įvykdytų verslo tikslus ir užtikrintų aukščiausius paslaugų standartus, įskaitant rūpinimąsi klientais, bendrai nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus bei, remdamosi BDAR 26 str., bendrai valdo asmens duomenis pagal čia ir žemiau aprašytus principus.

 

„Raben Group“ paskyrė įmonę „Raben Management Services“ Sp. z o. o., kuri veikia kaip bendrų paslaugų centras ir tvarko žmogiškųjų išteklių bei atlyginimo išmokėjimo, rinkodaros procesus (įskaitant, su „Raben Group“ bendradarbiaujančių žurnalistų ir įmonės socialiniuose tinkluose esančių paskyrų duomenų bazės tvarkymą), IT (įskaitant, IT sistemas, kuriose renkami rangovų, vairuotojų, adresatų ir kt. asmens duomenys), su saugumu susijusius incidentus, taip pat visoms kitoms įmonėms koordinuoja darbuotojų atrankos ir rizikos analizės procesus. Ši įmonė taip pat valdo svetainę www.raben-group.com ir dėl to koordinuoja asmens duomenų, kurie buvo persiųsti svetainėje prieinamomis formomis (pvz., kontaktine forma, „Raben Group“ informaciniu biuleteniu), tvarkymą.

 

Įmonė UAB „Raben Lietuva“, kaip ir kitos grupės Raben Group įmonės, siūlo transporto ir logistikos paslaugas. Bendrovė turi savo specializaciją, bet kartu siūlo net reikliausių klientų lūkesčius atitinkantį visapusį logistikos pasiūlymą.

 

UAB „Raben Lietuva“ aktyviai bendradarbiauja su kitomis „Raben Group“ įmonėmis pasirinktų procesų apimtyje, kad optimizuotų išlaidas, tvarkymo ir administravimo procesus. Jos dažnai naudojasi bendra infrastruktūra (bendrais pastatais), kurią sudaro bendras žmonių srautų ir prekių reguliavimas (asmenų ir nuosavybės apsauga). Jeigu su rangovais sudaromos individualios sutartys, bendradarbiauja išorės subjektas ir kelios arba visos „Raben Group“ priklausančios įmonės.

 

Vežėjams ir vairuotojams siūloma bendradarbiauti su visomis Veiklą vykdančiomis įmonėmis, nes galima veiksmingiau išnaudoti transporto pajėgumus.

 

UAB „Raben Lietuva“ atskirai įgyvendina su praktikantų, stažuotojų ir laikinų darbuotojų teikiamomis paslaugomis susijusius procesus. Atsižvelgdama į savo poreikius, Bendrovė samdo darbuotojus, leidžia kandidatams dalyvauti ateityje „Raben Group“ vyksiančiuose darbuotojų atrankos procesuose.

 

Saugumas yra svarbus. Kaip SSA (Sauga, sveikata ir aplinkos apsauga) programos dalis, UAB „Raben Lietuva“ nustato ir paaiškina incidentus, kurie gali nulemti nelaimingų atsitikimų atsiradimą. Todėl „Raben Group“ svetainėje buvo sukurta forma, per kurią bet kuris asmuo pastebėjęs potencialiai pavojingą incidentą arba su „Raben Group“ Etikos kodeksu nesuderinamą elgesį gali pranešti apie tai. Siekdama paaiškinti priežastis, „Raben Management Services“ Sp. z o.o. kartu su įmone / įmonėmis, su kuriomis incidentas yra susijęs, kontaktiniams tikslams ir visų susijusių aplinkybių paaiškinimui tvarko pranešančio asmens duomenis.

 

Asmens duomenų srautas tarp atskirų įmonių yra jų santykių „Raben Group“ viduje ir poreikio centralizuoti atskirų procesų tvarkymą pasekmė. Jokiais atvejais tai nepažeidžia reglamento.

 

Be atskirų asmens duomenų tvarkymo operacijų, įmonė, kuri tvarko arba koordinuoja tam tikrą procesą, privalo duomenų subjektui įvykdyti informacijos prievolę, taip pat ši įmonė atsakinga už asmenų, kurių duomenys yra tvarkomi, teisių įgyvendinimą.

 

IV. Kontaktinis asmuo

 

UAB „Raben Lietuva“ neturi paskyrusi asmens duomenų apsaugos pareigūno, todėl visais klausimais dėl asmens duomenų apsaugos kreipkitės į Bendrovės įgaliotą asmenį el p. lithuania.info@raben-group.com.

 

V. Duomenų tvarkymo mastas, būdai ir tikslai

 

Tiek, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymo būdais, metodais ir teisiniais pagrindais, taip pat asmens duomenų tvarkymo tikslais, norime būti skaidrūs. Siekdami kuo aiškiau paaiškinti šiuos klausimus, pateikiame asmens duomenų tvarkymo veiklos sąrašą.

Taip pat norėtume Jus užtikrinti, kad kiekvieną kartą tvarkydami asmens duomenis teisėtais valdytojo interesais, bandome balansuoti mūsų interesą ir galimą poveikį duomenų subjektui (teigiamą ir neigiamą), taip pat to asmens teisėms. Asmens duomenų netvarkome, jeigu padarome išvadą, kad poveikis duomenų subjektui nusveria mūsų interesus, nebent mums taikomas skirtingas teisinis pagrindas, pvz., turime tam tikrą sutikimą arba to reikalauja ar leidžia įstatymų nuostatos.

 

V.1. Asmenų, kurie lanko „Raben Group“ administruojamus svetaines arba periodiškai naudojasi jų paslaugomis, duomenų tvarkymas

 

1 Bendroji informacija

Fiziniai asmenys, kurie lankosi mūsų svetainėse arba naudojasi mūsų elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, valdo mums pateikiamus savo asmens duomenis. Užtikriname, kad informacijos apie vartotojus rinkimas bei naudojimas būtų ribojamas tiek, kiek reikia tinkamu lygiu suteikti vartotojams paslaugas.

 

2 Registracijos bylos

Kiekvieną kartą vartotojui įjungus svetainę, mūsų sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš to kompiuterio, kuris atidaro svetainę, sistemos. Renkami šie duomenys:

1)    informacija apie naudojamos naršyklės tipą ir versiją;

2)    vartotojo operacinę sistemą;

3)    vartotojo IP adresą;

4)    svetainės atidarymo datą ir laiką;

5)    svetaines, iš kurių vartotojo sistema pateko į mūsų svetainę (taip vadinamą paskyrėją);

6)    svetaines, kurias vartotojo sistema atidarė iš mūsų svetainės.

Duomenys taip pat saugomi mūsų sistemos registracijos bylose. Neregistruojami duomenys kartu su kitais vartotojo asmens duomenimis. Duomenų negalima panaudoti konkrečiam asmeniui nustatyti, nes IP adresas yra paslėptas. Klaidoms analizuoti ir statistikos tikslais duomenys taip pat yra įrašomi ir tvarkomi registracijos bylose.

Laikinas sistemos atliekamas IP adreso išsaugojimas yra būtinas, kad prie svetainės galima būtų prieiti iš vartotojo kompiuterio. Šiuo tikslu, vartotojo IP adresas privalo būti saugomas prisijungimo trukmei. Saugojimas registracijos bylose užtikrina svetainės funkcionalumą. Be to, duomenys naudojami svetainei optimizuoti ir mūsų informacinių sistemų saugumui užtikrinti. Todėl, rinkodaros tikslais duomenys neanalizuojami.

 

3.  Slapukai

Ribotu mastu galime automatiškai rinkti asmens duomenis mūsų svetainėse esančiais slapukais. Slapukas yra nedidelė byla, kurioje yra įrašyti ir kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame telefone saugomi informacijos duomenys, kurie naudojami patekimui į svetaines. Įprastai slapukuose yra svetainės, iš kurios jie atsirado, pavadinimas, jų saugojimo prietaise trukmė ir unikalus numeris.

Slapukai naudojami šiais tikslais:

-       reguliuoti svetainę pagal vartotojo pasirinkimus ir optimizuoti svetainės naudojimą;

-       personalizuoti konkrečiam paslaugos naudotojui rodomą turinį;

-       statistikai, kuri aiškina kaip vartotojai naudojasi interneto paslaugomis, kurti, leidžiančiai pagerinti interneto paslaugų struktūrą ir turinį;

-       vartotojo sesijai (po prisijungimo) išsaugoti, tokiu būdu išvengiant būtinybės prisijungti prie kiekvieno paslaugos puslapio;

-       skelbimams ir rinkodaros pasiūlymams konkrečiam svetainės vartotojui optimizuoti.

Yra trys pagrindiniai slapukai: „sesijos“, „nuolatiniai“ ir „trečiųjų šalių“.

Sesijos slapukai yra laikinos bylos saugomos iki atsijungimo nuo svetainės, išėjimo iš svetainės arba naršyklės uždarymo vartotojo kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame telefone ir naudojami siūlyti paslaugas, kurioms tam tikroje svetainėje būtinas patvirtinimas.

Nuolatiniai slapukai saugomi kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame telefone slapukų parametruose nustatytai trukmei arba, kol jų vartotojas neištrina ir jie naudojami vartotojo pasirinktiems nustatymams įsiminti ir sąsajai personalizuoti.

Trečiųjų šalių slapukai leidžia rinkti informaciją apie svetainių naudojimą ir reklaminio turinio, kuris yra optimaliai sureguliuotas atitikti vartotojų interesus, pristatymą vartotojams.

Slapukais surinkti asmens duomenys yra šifruojami, kad prie jų negalėtų prieiti nepageidaujami arba tam įgaliojimų neturintys asmenys. Jie renkami tam, kad vartotojui būtų atliktos konkrečios funkcijos.

UAB „Raben Lietuva“ informuoja, kad daugelyje interneto naršyklių yra nustatymai, leidžiantys pagal numatytuosius parametrus priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų veikla būtų stebima svetainėje, bet kuriuo metu savo naršyklėje galite išjungti slapukų naudojimą. Be to, turite teisę ir galimybę savo interneto naršyklėje pasirinkti tokius nustatymus, kurie automatiškai blokuos slapukų paslaugas.

Galima naudotis mūsų svetaine ir be slapukų, tačiau tam tikrais atvejais naršant galite susidurti su tam tikrais funkcionalumo apribojimais.

Išsami informacija apie slapukų galimybes ir būdus pateikiama interneto naršyklių nustatymuose. 

Vartotojo elgesiui analizuoti, naudojame įmonės „Google Inc.“ („Google“) sukurtą interneto analizės ir ataskaitos programinę įrangą „Google Analytics“. Paprašėme „Google“ nuasmeninti Jūsų IP adresą prieš analizuojant elgesį internete. Į „Google Analytics“ programos programinį kodą įvedėme tam tikras eilutes.

„Google Analytics“ naudoja Jūsų kompiuteryje saugomus slapukus, kad galėtų analizuoti kaip naudojatės svetaine. „Google Analytics“ naudojami slapukai gali būti sesijos arba nuolatiniai, kurių galiojimo terminas paprastai pasibaigia po ne daugiau kaip dvejų metų. Apie naudojimąsi svetaine slapukais surinkta informacija paprastai yra siunčiama į JAV esančius „Google“ serverius ir ten yra saugoma.

Kadangi paprašėme nuasmeninti IP adresus, prieš išsiunčiant IP adresą į JAV esantį „Google“ serverį, Jūsų IP adresas yra siunčiamas į ES valstybes nares arba kitas Europos ekonominės erdvės valstybes. Jūsų visas IP adresas gali būti siunčiamas į JAV esantį „Google“ serverį tik tam tikrais išskirtiniais atvejais, kurių negalime kontroliuoti. Mūsų prašoma, „Google“ naudos aukščiau esančią informaciją vertindama, kaip naudojamasi mūsų svetaine, sukurdama veiklos svetainėje ataskaitas ir teikdama mums kitas paslaugas, kurios yra susijusios su svetainės ir interneto naudojimu. Jūsų IP adresas, kurį programine įrangai „Google Analytics“ pateikia Jūsų interneto naršyklė jokiais atvejais nėra susijęs su kitais „Google“ duomenimis.

Norėtume, kad žinotumėte, jog galite neleisti „Google“ įrašinėti ir tvarkyti iš („Google“) slapukų gautų duomenų, kurie yra susiję su svetainės naudojimu (įskaitant Jūsų IP adresą), taip pat neleisti šių duomenų tvarkyti „Google“, jeigu parsisiunčiate ir įdiegiate specialų naršyklės įskiepį, kurį galite rasti adresu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

4. Internetiniai prašymai ir formos

Mūsų svetainėje yra daugybė susisiekimo su mumis būdų. Be kontaktinių formų, naudojame ir su įdarbinimu bei bendradarbiavimu susijusias prašymų formas, taip pat pranešimų formas ir mūsų informacinio biuletenio prenumeratą. Norėdami naudotis aukščiau minėtomis formomis, paprastai turite pateikti savo asmens duomenis. Šie duomenys yra tvarkomi tik jų pateikimo tikslu ir turint Jūsų aiškų sutikimą.

 

5. Tiesioginė rinkodara

Jeigu sutikote gauti mūsų informacinį biuletenį į savo el. paštą, visada galite atšaukti duotą sutikimą, išsiregistruodamas iš prenumeratorių sąrašo – paspauskite kiekvieno informacinio biuletenio apačioje esančią atsisakymo nuorodą.

 

6. Socialinių įskiepių naudojimas

www.raben-group.com svetainėje naudojame socialinio tinklo „Facebook“, kuris yra įmonės „Facebook Inc.“, esančios adresu: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV, nuosavybė („Facebook“) socialinius įskiepius („Įskiepiai“). Įskiepiai paženklinti logotipu „Facebook“ ir formuluote „Facebook socialinis įskiepis“ (angl. „Facebook Social Plug–In“). Mūsų „Facebook“ Įskiepių ir jų atvaizdų sąrašą galite rasti adresu: developers.facebook.com/plugins. Jeigu atveriate vieną mūsų puslapių, kuriuose yra Įskiepis, Jūsų interneto naršyklė automatiškai prisijungs prie „Facebook“ serverių. Tuo pačiu metu, asmens duomenys yra siunčiami „Facebook“ (šiuo metu siunčiami IP, data ir laikas, peržiūrėto svetainės / peržiūrėto URL pavadinimas ir slapuko identifikaciniai duomenys). Remiantis mūsų žiniomis, duomenys tvarkomi JAV. Šiuos duomenis „Facebook“ gali sujungti su kitais turimais duomenimis apie Jus. Būdami svetainės administratoriumi, mes nežinome kaip „Facebook“ tvarko Jūsų duomenis. Norėdami sužinoti daugiau apie „Facebook“ atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, perskaitykite „Facebook“ Asmens informacijos politikos nuostatas, esančias adresu: http://www.facebook.com/about/privacy/.

 

7. Mygtukas „Google +1“

Dėl mygtuko „Google +1“ klientai iš „Google“ ir partnerių gauna personalizuotą informaciją. Naudojant mygtuką „+1“, „Google“ saugo kliento apibūdintą informaciją, taip pat informaciją apie kliento lankomą svetainę, kaip „+1“ turinį. „+1“ informacija gali būti rodoma kartu su kliento paskyros pavadinimu ir nuotrauka „Google“ paslaugose, pvz., paieškos rezultatuose ir „Google“ paskyroje, taip pat kitose interneto vietose ir pranešimuose.

„Google“ įrašinėja su „+1“ veikla susijusią informaciją, kad pagerintų „Google“ paslaugas. Norint naudotis mygtuku „Google +1“, klientas privalo turėti visiems matomą ir viešą „Google“ paskyrą, kurioje turi būti bent šiai paskyrai pasirinktas pavadinimas. Šį pavadinimą naudoja visos „Google“ paslaugos. Kai kuriais atvejais, šis pavadinimas gali pakeisti kitą pavadinimą, kuris yra naudojamas dalintis turiniu bendrai per „Google“ paskyrą. Vartotojai, kurie žino konkretaus asmens el. pašto adresą, arba turintys kitą identifikacinę informaciją, gali gauti informaciją, susijusią su tam tikros „Google“ paskyros tapatybe.

Be čia ir aukščiau nurodytų tikslų, kliento pateikiama informacija naudojama pagal privalomos „Google“ Privatumo politikos reikalavimus. „Google“ išleidžia „+1“ vartotojų veiklos bendrus duomenis ir persiunčia juos kitiems vartotojams ir partneriams, pavyzdžiui, leidėjams, reklamos kūrėjams arba susijusių interneto svetainių operatoriams. Daugiau informacijos apie „Google +1“ rasite adresu: http://www.google.com/+/policy/content.html.

 

8. Nuotraukos

Svetainėje rodomos nuotraukos ir ikonos yra „Raben Group“ nuosavybė arba jos atsirado iš tokių nuotraukų duomenų bazių kaip „Fotolia“, „Thinkphoto“, „Dreamstime“, „Getty Image“, arba buvo įsigytos iš agentūrų kaip šios svetainės turinys. Čia pateikiama išsami informacija. Kai kurias interneto svetainėje naudojamas nuotraukas sukūrė Austin Andrews (http://templarian.com/) adresu modernuiicons.com.

 

V.2. Su „Raben Lietuva“ susisiekiančių asmenų, norinčių gauti informaciją apie pasiūlymą arba pasidalinti komentarais apie paslaugas, taip pat susisiekti sutarties sudarymo tikslais asmens duomenų tvarkymas

Renkame toliau nurodytus asmens duomenis iš fizinių asmenų, kurie susisiekia su mumis, kad gautų informaciją apie pasiūlymą arba pasidalytų komentarais apie mūsų paslaugas, taip pat iš tų fizinių asmenų, kurie susisiekia su mumis sutarties sudarymo tikslais: vardas ir pavardė, pareigos, el. pašto adresas ir telefono numeris. Konkrečiai, šie asmenys gali mums atsiųsti el. laišką per svetainę. Tokiuose pranešimuose yra nustatytas vartotojo vardas ir el. pašto adresas, taip pat papildoma informacija, kurią vartotojas nori įterpti į pranešimą.

 

Prašome neteikti informacijos apie specialias asmens duomenų kategorijas, kurios yra nurodytos BDAR 9 str. 1 d. (rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai ar narystė profesinėse sąjungose, su fizine ar psichologine sveikata susiję duomenys, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją ir nusikalstamą praeitį). Jeigu dėl bet kokios priežasties pateikiate šią informaciją, tai reiškia, kad sutinkate su tokios informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šios politikos nuostatas arba pagal nuostatas, kurios galioja toje vietoje, kurioje duomenys buvo atskleisti.

 

V.3. Klientų ir potencialių klientų asmens duomenų tvarkymas

UAB „Raben Lietuva“ tvarko savo klientų ir potencialių klientų asmens duomenis. Šiuos duomenis taip pat gali sudaryti klientų ir potencialių klientų (jų darbuotojų) kontaktinė informacija. Tokio tipo asmens duomenys tvarkomi „Raben Lietuva“ naudojamomis IT sistemomis, įskaitant CRM sistemą. Šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis be kita ko sudaro vardas ir pavardė, darbdavio pavadinimas, kontaktinio asmens pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas arba kita kontaktinė verslo informacija.

 

V.4. Interneto įrankių galutinių vartotojų asmens duomenų tvarkymas

Tais atvejais, kai klientams pateikiame konkrečius internetinius produktus arba paslaugas (internetu), tvarkome tokių produktų ir paslaugų galutinių vartotojų asmens duomenis. Prašome įsidėmėti, kad aukščiau mūsų pateikta informacija apie slapukus ir prieigos įrašus taip pat taikoma internetu siūlomų produktų ar paslaugų galutinių vartotojų asmens duomenų tvarkymui.

 

V.5. „Raben Group“ gerbėjų puslapį lankančių asmenų duomenų tvarkymas

„Raben Group“ ir „Facebook“ bendrai valdo duomenis vartotojų, kurie paspaudė „patinka“ ant „Raben Group“ gerbėjų puslapio, esančio adresu: https://www.facebook.com/RabenGroupOfficial/ arba „Raben Group“ priklausančios įmonės gerbėjų puslapio, esančio adresu:

Dėl to, „Raben Group“ priklausančios įmonės, tarp kurių ir UAB „Raben Lietuva“, kaip gerbėjų puslapio administratoriai, gali gauti nuasmenintus statistinius asmenų, kurie lankosi interneto svetainėje ir naudoja „Facebook“ teikiamas funkcijas, duomenis. Šie duomenys renkami slapukų bylomis, kiekvienoje iš jų yra unikalus vartotojo kodas (slapukai yra aktyvūs dvejus metus ir juos „Facebook“ išsaugo gerbėjų puslapį lankančių žmonių kompiuterio kietajame diske arba bet kurioje kitoje duomenų talpykloje). Vartotojo kodas, kuris gali būti susietas su „Facebook“ registruoto vartotojo prisijungimo duomenimis, yra parsisiunčiamas ir tvarkomas atidarius gerbėjų puslapį. Nors šie duomenys yra nuasmeninti, „Raben Group“ priklausančios įmonės, tarp kurių ir UAB „Raben Lietuva“, gali prašyti „Facebook“ tvarkyti juos šiose srityse:

 • demografiniai duomenys (įskaitant amžiaus, lyties, šeiminio ir profesinio statuso tendencijas);
 • informacija apie gyvenimo būdą ir pomėgius;
 • geografiniai duomenys, kurie leidžia nustatyti kur rengti specialius reklaminius gaminius ar organizuoti renginius, kaip geriausia perteikti siūlomą informaciją.

Tuo pačiu metu, neanonimine forma galima tvarkyti asmenų, kurie ant gerbėjų puslapio paspaudė „patinka“, duomenis, jeigu:

 • per „Facebook“ su „Raben Group“ galima bendrauti naudojant programą „Messenger“;
 • komentuojami gerbėjų puslapyje esantys įrašai;
 • dalyvaujama įvairiose reklaminėse kampanijose, konkursuose – šiuo atveju, duomenys tvarkomi pagal vartotojo aiškų sutikimą.

Jokiais atvejais asmenų, kurie ant „Raben Group“ ir UAB „Raben Lietuva“ gerbėjų puslapio paspaudė „patinka“, duomenys negali būti naudojami kitokiam tikslui nei tam, dėl kurio jie buvo pateikti. Asmens duomenys išimtinai tvarkomi „Facebook“ platformoje pagal naudojimosi svetaine bendruosius terminus ir sąlygas.

 

Norime, kad mūsų gerbėjų puslapis būtų vieta, kurioje galima keistis mintimis ir potyriais, kur vartotojai galės bendrauti išlaikydami asmeninės kultūros ir abipusės pagarbos principus. Todėl, prašome gerbti toliau nurodytas taisykles:

 1. netoleruojame neapykantos kurstymo arba rasistinio, homofobiško, seksistinio, pornografinio, vulgaraus, kitas religijas, įsitikinimus ar tautas įžeidžiančio turinio;
 2. netoleruojame įstatymų laužymo, elgimosi priešingai nei nustatyta galiojančių įstatymų, trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant autorių ir intelektinės nuosavybės teises;
 3. atkreipkite ypatingą dėmesį į įrašų komentaruose esančią informaciją. Gerbėjų puslapis yra vieša vieta, todėl vartotojų duomenų pateikimas, pavyzdžiui, PESEL numeris, asmens tapatybės kortelės kodas, telefono numeris arba autorizacijos duomenys (prisijungimas, slaptažodis) gali tokio tipo informaciją viešinančiam vartotojui sukurti neigiamas pasekmes.

Pasiliekame teisę trinti arba slėpti aukščiau minėtas taisykles pažeidžiančius įrašus.

 

Papildoma informacija apie elektroninį susirašinėjimą

 

Jeigu norite mums parašyti el. laišką, įsidėmėkite, kad neužšifruotos internetu siunčiamos el. laiškų žinutės nėra veiksmingai apsaugotos nuo trečiųjų šalių įsibrovimo.

 

VI. Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai

1.  Žmonių, kurie lankosi „Raben Group“ valdomuose interneto svetainėse arba naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, arba socialiniuose tinkluose skelbia „Raben Group“ gerbėjų puslapio turinį, asmens duomenų tvarkymas remiasi skirtingais teisiniais duomenų tvarkymo pagrindais, priklausomai nuo mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslo. Tvarkome žmonių, kurie lankosi mūsų interneto svetainėse, asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų valdytojo teisėtus interesus arba į sutikimą, jeigu duomenų subjekto paprašėme jį pateikti. Tvarkome žmonių, kurie užpildo internetinę / susisiekimo formą, asmens duomenis, nes tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį arba imtis sutarties sudarymo veiksmų, kai duomenis teikiantis asmuo mūsų to prašo. Mūsų gerbėjų puslapį lankančių asmenų duomenys tvarkomi pagal naudojimosi „Facebook“ taisykles, kurios yra paremtos vartotojo duodamu sutikimu.


Socialiniuose tinkluose vykdomų reklaminių kampanijų atveju, kai vartotojas siunčia nuotrauką tam tikra tema, vartotojas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, kurie prizo laimėjimo atveju (prizo išsiuntimo tikslu) yra pateikiami nuotraukoje užfiksuoto vaizdinio forma, pavadinimu ir korespondentiniu adresu, pateikdamas / dalydamasis šia nuotrauka ir pateikdamas nurodytus duomenis. Jeigu siunčiama nuotrauka su trečiųjų šalių vaizdais, tuo pačiu metu vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti, įskaitant dalijimąsi, vaizdais, kuriuose užfiksuoti šie asmenys.

Kartais, mokesčių ir apskaitos tikslais pagal įstatymus privalome tvarkyti asmens duomenis.

2.     Asmenų, kurie susisiekia su UAB „Raben Lietuva“ kad gautų informaciją apie pasiūlymą arba pasidalytų komentarais apie paslaugas, taip pat susisiekiančių sutarties sudarymo tikslais, duomenų tvarkymas remiasi vartotojo išreikštu sutikimu dėl aukščiau nurodyto prašymo, kurį atitinkamas asmuo pateikia UAB „Raben Lietuva“ arba siekiant įvykdyti sutartį (vykdant prašymą). Pateikti duomenys taip pat gali būti tvarkomi remiantis duomenų valdytojo teisėtu tikslu.

3.     Fizinių asmenų, kurie yra klientai, asmens duomenų tvarkymas remiasi:

a)    UAB „Raben Lietuva“ kaip duomenų valdytojo, teisėtu interesu (pvz., duomenų bazės sukūrimo, analitinės veiklos srityje, įskaitant veiklas, kurios yra susijusios su produkto naudojimo analize, tiesiogine savo produktų rinkodara, ginimosi nuo potencialių reikalavimų dokumentų parengimu arba reikalavimų pateikimo tikslais);

b)    sutikimu (įskaitant, konkrečiai, sutikimą dėl rinkodaros el. paštu arba telerinkodaros);

c)    sudarytos sutarties vykdymu;

d)    iš įstatymų atsirandančių prievolių (pvz., mokesčių teisės ar apskaitos taisyklių).

4.     Fizinių asmenų, kurie yra potencialūs klientai, asmens duomenų tvarkymas remiasi:

a)    UAB „Raben Lietuva“, kaip duomenų valdytojo, teisėtu interesu (ypač duomenų bazės sukūrimo, tiesioginės savo produktų rinkodaros srityje);

b)    sutikimu (įskaitant, konkrečiai, sutikimą dėl rinkodaros el. paštu arba telerinkodaros).

5. Jeigu galutiniai vartotojai taip pat yra UAB „Raben Lietuva“ klientai, teisiniai jų duomenų tvarkymo pagrindai yra tokie patys kaip ir aukščiau aprašyti UAB „Raben Lietuva“ klientams taikomi pagrindai. Tačiau, jeigu galutiniai vartotojai nėra klientai, teisiniai jų asmens duomenų tvarkymo pagrindai priklauso nuo situacijos ir asmens duomenų tipo arba fizinio asmens sutikimo (įskaitant, konkrečiai, sutikimą dėl rinkodaros el. paštu arba telerinkodaros), arba UAB „Raben Lietuva“, kaip duomenų valdytojo, teisėto intereso (pvz., kliento užsakytos paslaugos teikimo mastu, analitinių ir profiliavimo veiklų mastu, įskaitant veiklas, kurios yra susijusios su produkto naudojimo analize, tiesiogine savo produktų rinkodara, ginimosi nuo potencialių reikalavimų dokumentų parengimu arba reikalavimų pateikimo tikslais). 

 

VII. Duomenų tvarkymo trukmė

Laikotarpis, kurio metu galime tvarkyti asmens duomenis, priklauso nuo teisinių pagrindų, sudarančių teisines prielaidas UAB „Raben Lietuva“ tvarkyti asmens duomenis. Informuojame, kad, jeigu UAB „Raben Lietuva“  tvarko asmens duomenis, remdamasi:

1.     sutikimu, tai tvarkymo laikotarpis trunka, kol duomenų subjektas atšaukia sutikimą arba įvykdomas tvarkymo tikslas;

2.     teisėtu valdytojo interesu, tai tvarkymo laikotarpis tęsiasi, kol aukščiau minėto intereso (pvz., reikalavimų senaties terminas) nebelieka arba duomenų subjektas nesutinka su tolesniu duomenų tvarkymu, jei nesutikimas išreikštas laikantis įstatymų reikalavimų;

3.     galiojančiomis teisinėmis normomis, kai duomenų tvarkymo šiuo tikslu laikotarpiai yra nustatyti šiose teisinėse normose.

 

VIII.  Duomenų gavėjai

Remdamiesi įstatymų reikalavimais arba vykdydami tikslą, dėl kurio duomenys buvo mums pateikti, Jūsų asmens duomenis teikiame kitiems savarankiškiems teisiniams vienetams. Taip pat deklaruojame, kad naudojamės tik patikrintų, vietos rinkoje žinomų savarankiškų teisinių vienetų, kurie garantuoja Jūsų duomenų saugumą, paslaugomis. Sutartyse, pagal kurias patikime asmens duomenų tvarkymą, yra nuostatos dėl mūsų reikalaujamų saugumą, integralumą ir perduotų duomenų prieinamumą užtikrinančių apsaugos priemonių.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti įmonėms arba kitiems patikimiems verslo partneriams, kurie mūsų vardu teikia paslaugas, pavyzdžiui, techninę pagalbą, kad įvertintų svetainės tinkamumą teikti paslaugą rinkodaros ar kitais tikslais. Jūsų asmens duomenys yra perduodami šiems savarankiškiems teisiniams vienetams ir trečiosioms šalims tik, jeigu tai būtina atlikti Jūsų reikalaujamoms arba autorizuotoms paslaugoms, apsaugoti Jūsų ir mūsų teises, nuosavybę arba užtikrinti saugumą, arba, jeigu to mus reikalauja padaryti galiojantys įstatymai, teismo įsakymai arba kitų valdžios institucijų nurodymai, arba, jeigu asmens duomenų atskleidimas kitokiu būdu yra būtinas atlikti teisinius veiksmus, baudžiamąjį persekiojimą arba iškelti ieškinį teisme.

Ryšium su tuo, kas buvo nurodyta aukščiau, pažymime, kad UAB „Raben Lietuva“, kaip duomenų valdytojo, tvarkomų asmens duomenų gavėjais gali būti:

 • aukščiau minėti savarankiški teisiniai vienetai, kurie tvarko asmens duomenis pagal asmens duomenų tvarkymo sutartis (taip vadinami tvarkytojai);
 • prieglobos paslaugas teikiantys savarankiški teisiniai vienetai;
 • „Raben Group“ priklausančių įmonių subrangovai, kurie teikia programinės įrangos teikimo, mūsų naudojamos programinės ar aparatinės įrangos priežiūros paslaugas, taip pat, kurie teikia mūsų naudojamas paslaugas;
 • savarankiški teisiniai vienetai, kurie paslaugas teikia klausimynų srityje;
 • skolų išieškojimo įmonės;
 • privatūs arba įstatymų nustatytą auditą atliekantys auditoriai, patarėjai teisiniais, mokestiniais klausimais;
 • teisėsaugos institucijos, reguliavimo institucijos ir kitos viešojo administravimo institucijos. 

 

IX.  Su asmens duomenų tvarkymu susijusios teisės

Fiziniai asmenys turi tam tikras teises, kurios yra susijusios su jų asmens duomenimis, ir UAB „Raben Lietuva“, kaip duomenų valdytoja, atsako už šių teisių įgyvendinimą pagal galiojančių įstatymų reikalavimus. Jeigu turite bet kokių klausimų ar prašymų dėl teisių masto ir jų įgyvendinimo, taip pat norite susisiekti su mumis, kad asmens duomenų apsaugos srityje įgyvendintumėte konkrečią teisę, prašome susisiekti su mūsų įgaliotu asmeniu.  Pasiliekame teisę įgyvendinti toliau nurodomas teises, kai nustatoma asmens, kuris kreipiasi dėl konkretaus veiksmo atlikimo, tapatybę.

Turite šias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

1.     teisę atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenis tvarkome gavę sutikimą;

2.     teisę prieiti prie savo asmens duomenų;

3.     teisę patikslinti savo asmens duomenis;

4.     teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;

5.     teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

6.     tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų teisėtu interesu, teisę prieštarauti dėl savo asmens duomenų tvarkymo esant ypatingai situacijai;

7.     teisę į savo asmens duomenų mobilumą, t. y., teisę iš mūsų gauti savo asmens duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu formatu, kurį gali perskaityti įrenginiai. Šiuos duomenis galite siųsti kitam duomenų valdytojui arba prašyti, kad Jūsų vardu kitam duomenų valdytojui persiųstume šiuos duomenis. Tačiau, tai padarysime tik tuo atveju, jeigu persiuntimas yra techniškai galimas. Teisė į asmens duomenų mobilumą galioja tik mūsų pagal su Jumis sudarytą sutartį arba remiantis sutikimu tvarkomiems duomenims;

8.     teisę pareikšti skundą atsakingai už asmens duomenų apsaugą priežiūros institucijai, t. y., Asmens duomenų apsaugos skyriaus prezidentui.

Jeigu asmens duomenys tvarkomi gavus sutikimą, turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti.

 

X.  Šios privatumo politikos pakeitimai

Esame įsipareigoję reguliariai peržvelgti šią privatumo politiką ir pakeisti ją, jeigu tai padaryti yra būtina arba norime dėl naujų teisinių normų, naujų gairių, kurias išleido už asmens duomenų apsaugos procesus atsakingos institucijos, ir geriausios praktikos, kuri yra taikoma asmens duomenų apsaugos srityje. Taip pat pasiliekame teisę keisti šią privatumo politiką, jeigu pasikeičia mūsų naudojama asmens duomenų tvarkymo technologija (jeigu pokyčiai nulemia šio dokumento turinį) ir pasikeitus asmens duomenų tvarkymo metodams, tikslams arba teisiniams pagrindams.

Šis dokumentas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2018.05.30